Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Van wet naar werkelijkheid

Van wet naar werkelijkheid Spectrum Tijdschr gezondheidswet (2018) 96:118–119 https://doi.org/10.1007/s12508-018-0131-4 Wetgeving en implementatie van rookvrije (school)terreinen in 2020 Liesbeth Naaborgh · Jantine Schuit Published online: 27 April 2018 © Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018 In 2016 heeft de overheid de motie van Carla Dik-Faber zonde School en Genotmiddelen. Zo is er een web- (ChristenUnie) aangenomen [1]. Daarin verzoekt zij site ontwikkeld, www.rookvrijschoolterrein.nl, waarop de regering om zich in te spannen voor 100 % rookvrije scholen alle relevante informatie en materialen kun- schoolterreinen. Op 1 januari 2020 treedt wetgeving in nenvindendie kunnenhelpenbij hetinvoeren van werking die scholen verplicht het schoolterrein rook- een rookvrij schoolterrein [2]. Er wordt uitgelegd wat vrij te maken. Het Longfonds en de Onderwijsagenda het rookvrije schoolterrein nu precies inhoudt (de Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO- buitenruimte die tot de schoollocatie behoort is ge- raad, VO-raad en MBO-raad hebben de afgelopen jaren heel rookvrij voor alle leerlingen, personeel, ouders scholen opgeroepen tot en ondersteund bij het rookvrij en bezoekers, zonder uitzondering). Ook wordt aan- maken van hun schoolterrein. Op hun verzoek en met gegeven wat het kan opleveren, zoals het certificaat steun van het ministerie van Volksgezondheid, Wel- aangeboden door de Gezonde School [3]. Dit blijkt zijn en Sport neemt het Trimbos-instituut dit initiatief voor scholen, naast de algemeen bekende gezond- over, om actief met scholen aan de slag te gaan, zodat heidsvoordelen, een positieve stimulans te zijn. de papieren werkelijkheid van de wet wordt omgezet Het Trimbos-instituut stelt toolkits beschikbaar, ge- naar feitelijke uitvoering. Dat is geen sinecure. De differentieerd naar schoolsector, voor primair, voort- ervaring leert dat het veel energie vraagt om zo’n pro- gezet en middelbaar beroepsonderwijs. In deze tool- ces tot daadwerkelijke uitvoering goed te begeleiden. kits zijn hulpmiddelen te vinden, zoals een stappen- Ondersteuning bij het rookvrij maken van campussen plan, een communicatieplan, tekstvoorbeelden en van hogescholen en universiteiten is vooralsnog niet praktische materialen als posters, borden en derge- beschikbaar. Zij moeten het op eigen kracht doen, als ze lijke. Zo wordt hulp geboden bij vragen als: hoe betrek daartoe besluiten. je alle partijen bij het proces, hoe help je rokende leer- lingen of rokend personeel, hoe kun je handhaven, moet je sanctioneren, en zo ja, hoe? Filmmateriaal Ondersteuning voor primair, voortgezet en laat zien hoe het scholen met een rookvrij terrein middelbaar beroepsonderwijs bevalt. Dit helpt scholen die twijfelen omdat er zo- Het Trimbos-instituut heeft de afgelopen periode veel op hen afkomt. Bij driekwart van de scholen die veel voorwerk verricht om het proces naar rookvrije het rookvrije terrein hebbeningevoerd is hetproces schoolterreinen goed te begeleiden. De ondersteu- goed verlopen. Deze wetenschap kan de weerstand ning aan scholen is mede gebaseerd op de jarenlange bij scholen wegnemen. Daarnaast beschikt het Trim- ervaringen en opgebouwde expertise vanuit De Ge- bos-instituut over een helpdesk, die is te bereiken via rookvrijschoolterrein@trimbos.nl. Hier kunnen scholen terecht met vragen als: ‘Wat te doen met achttienplusleerlingen die zich verzetten?’, ‘Er staan L. Naaborgh () Trimbos-instituut, Utrecht, Nederland ouders net buiten de hekken te roken, wat nu?’ of ‘Is LNaaborgh@trimbos.nl de werkgever verplicht om te voorzien in een rook- ruimte voor het rokend personeel?’ Wat dit laatste J. Schuit betreft, de werkgever moet voorzien in een rook- Tilburg School of Social and Behaviour Sciences, Tilburg University, Tilburg, Nederland vrije werkomgeving, maar is niet verplicht om in een 118 Van wet naar werkelijkheid Spectrum rookruimte te voorzien. Aanbevelingen die vanuit we- slotte is er het probleem van de handhaving. Zo is tenschappelijk onderzoek zijn gedaan, zijn verwerkt het al een tijd verboden om voor de ingangen van in alle praktische hulpmiddelen en informatie die de Tilburgse universiteitsgebouwen te roken, maar dit het Trimbos-instituut aanbiedt. Ook GGD’en kunnen gebeurt nog altijd steevast. Formeel sanctioneren kan de scholen in hun regio ondersteuning bieden. Voor helpen, maar de universiteit zou liever zien dat stu- het gehele invoeringsproces geldt dat communicatie denten en medewerkers elkaar aanspreken op hun uiterst belangrijk is. Neem ouders, leerlingen, docen- rookgedrag wanneer het niet is toegestaan. De sociale ten, overig personeel en de medezeggenschapsraden norm dat roken oké is, staat hierbij in de weg. vanaf het begin mee, zodat iedereen kan meedenken. En begin bijtijds, ten minste een jaar voor de feitelijke Communicatie invoering. VWS gaat samen met het veld het voorstel uitwerken, waarbij het streven is om alle relevante partijen op Stand van zaken in het hoger onderwijs één lijn te krijgen. Daarbij is het van belang om de Opmerkelijk is dat er geen toolkit bestaat voor het hbo definitie van het rookvrije schoolterrein tot in detail en wo. Binnen het hoger onderwijs is beslist nog veel vast te leggen. In de zomer wordt het voorstel verder gezondheidswinst te behalen, want onder studenten uitgewerkt en vastgelegd in een Algemene Maatregel wordt stevig gerookt. Vorig jaar stond het rookbeleid van Bestuur. Het ministerie van VWS start daarna op de agenda van het College van Bestuur van de Til- een internetconsultatie, waardoor belanghebbenden burgse universiteit. Waar men in Groningen toewerkt de mogelijkheid hebben om op het wetsvoorstel te re- naar een UMCG-campus die in 2019 rookvrij moet ageren. Na deze fase besluit de staatssecretaris ook of zijn, blijkt dit voor de universiteit van Tilburg voor- en op welke wijze de wetgeving voor hbo en wo wordt alsnog een brug te ver. Een geheel rookvrije cam- ingevuld. Tot slot wordt er naar aanleiding van het pus in Tilburg kent enkele hardnekkige problemen. wetsvoorstel een communicatietraject uitgerold, om Zo is een deel van het grondgebied van de campus dit vervolgens op 1 januari 2020 in te laten gaan. eigendom van de gemeente. Bewoners uit de buurt passeren de openbare weg naar het naastgelegen Wa- Literatuur randebos, waar in principe gerookt mag worden. Een 1. https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/ ander hardnekkig probleem is de sociale norm. Veel j9vvij5epmj1ey0/vk12u1mqthwu studenten roken en de niet-rokende student gaat de 2. https://www.rookvrijschoolterrein.nl/materialen discussie met de voor de ingang rokende studenten 3. https://www.gezondeschool.nl/advies-en- niet graag aan. Door een walm van tabaksrook naar ondersteuning/rookvrij-schoolterrein binnen lopen is weliswaar onaangenaam, maar voor velen makkelijker dan een discussie aan te gaan. Ten Van wet naar werkelijkheid 119 http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen Springer Journals

Loading next page...
 
/lp/springer_journal/van-wet-naar-werkelijkheid-0pORD8wcBe
Publisher
Springer Journals
Copyright
Copyright © 2018 by Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature
Subject
Medicine & Public Health; Health Promotion and Disease Prevention; Public Health
ISSN
1388-7491
eISSN
1876-8776
DOI
10.1007/s12508-018-0131-4
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Spectrum Tijdschr gezondheidswet (2018) 96:118–119 https://doi.org/10.1007/s12508-018-0131-4 Wetgeving en implementatie van rookvrije (school)terreinen in 2020 Liesbeth Naaborgh · Jantine Schuit Published online: 27 April 2018 © Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018 In 2016 heeft de overheid de motie van Carla Dik-Faber zonde School en Genotmiddelen. Zo is er een web- (ChristenUnie) aangenomen [1]. Daarin verzoekt zij site ontwikkeld, www.rookvrijschoolterrein.nl, waarop de regering om zich in te spannen voor 100 % rookvrije scholen alle relevante informatie en materialen kun- schoolterreinen. Op 1 januari 2020 treedt wetgeving in nenvindendie kunnenhelpenbij hetinvoeren van werking die scholen verplicht het schoolterrein rook- een rookvrij schoolterrein [2]. Er wordt uitgelegd wat vrij te maken. Het Longfonds en de Onderwijsagenda het rookvrije schoolterrein nu precies inhoudt (de Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO- buitenruimte die tot de schoollocatie behoort is ge- raad, VO-raad en MBO-raad hebben de afgelopen jaren heel rookvrij voor alle leerlingen, personeel, ouders scholen opgeroepen tot en ondersteund bij het rookvrij en bezoekers, zonder uitzondering). Ook wordt aan- maken van hun schoolterrein. Op hun verzoek en met gegeven wat het kan opleveren, zoals het certificaat steun van het ministerie van Volksgezondheid, Wel- aangeboden door de Gezonde School [3]. Dit blijkt zijn en Sport neemt het Trimbos-instituut dit initiatief voor scholen, naast de algemeen bekende gezond- over, om actief met scholen aan de slag te gaan, zodat heidsvoordelen, een positieve stimulans te zijn. de papieren werkelijkheid van de wet wordt omgezet Het Trimbos-instituut stelt toolkits beschikbaar, ge- naar feitelijke uitvoering. Dat is geen sinecure. De differentieerd naar schoolsector, voor primair, voort- ervaring leert dat het veel energie vraagt om zo’n pro- gezet en middelbaar beroepsonderwijs. In deze tool- ces tot daadwerkelijke uitvoering goed te begeleiden. kits zijn hulpmiddelen te vinden, zoals een stappen- Ondersteuning bij het rookvrij maken van campussen plan, een communicatieplan, tekstvoorbeelden en van hogescholen en universiteiten is vooralsnog niet praktische materialen als posters, borden en derge- beschikbaar. Zij moeten het op eigen kracht doen, als ze lijke. Zo wordt hulp geboden bij vragen als: hoe betrek daartoe besluiten. je alle partijen bij het proces, hoe help je rokende leer- lingen of rokend personeel, hoe kun je handhaven, moet je sanctioneren, en zo ja, hoe? Filmmateriaal Ondersteuning voor primair, voortgezet en laat zien hoe het scholen met een rookvrij terrein middelbaar beroepsonderwijs bevalt. Dit helpt scholen die twijfelen omdat er zo- Het Trimbos-instituut heeft de afgelopen periode veel op hen afkomt. Bij driekwart van de scholen die veel voorwerk verricht om het proces naar rookvrije het rookvrije terrein hebbeningevoerd is hetproces schoolterreinen goed te begeleiden. De ondersteu- goed verlopen. Deze wetenschap kan de weerstand ning aan scholen is mede gebaseerd op de jarenlange bij scholen wegnemen. Daarnaast beschikt het Trim- ervaringen en opgebouwde expertise vanuit De Ge- bos-instituut over een helpdesk, die is te bereiken via rookvrijschoolterrein@trimbos.nl. Hier kunnen scholen terecht met vragen als: ‘Wat te doen met achttienplusleerlingen die zich verzetten?’, ‘Er staan L. Naaborgh () Trimbos-instituut, Utrecht, Nederland ouders net buiten de hekken te roken, wat nu?’ of ‘Is LNaaborgh@trimbos.nl de werkgever verplicht om te voorzien in een rook- ruimte voor het rokend personeel?’ Wat dit laatste J. Schuit betreft, de werkgever moet voorzien in een rook- Tilburg School of Social and Behaviour Sciences, Tilburg University, Tilburg, Nederland vrije werkomgeving, maar is niet verplicht om in een 118 Van wet naar werkelijkheid Spectrum rookruimte te voorzien. Aanbevelingen die vanuit we- slotte is er het probleem van de handhaving. Zo is tenschappelijk onderzoek zijn gedaan, zijn verwerkt het al een tijd verboden om voor de ingangen van in alle praktische hulpmiddelen en informatie die de Tilburgse universiteitsgebouwen te roken, maar dit het Trimbos-instituut aanbiedt. Ook GGD’en kunnen gebeurt nog altijd steevast. Formeel sanctioneren kan de scholen in hun regio ondersteuning bieden. Voor helpen, maar de universiteit zou liever zien dat stu- het gehele invoeringsproces geldt dat communicatie denten en medewerkers elkaar aanspreken op hun uiterst belangrijk is. Neem ouders, leerlingen, docen- rookgedrag wanneer het niet is toegestaan. De sociale ten, overig personeel en de medezeggenschapsraden norm dat roken oké is, staat hierbij in de weg. vanaf het begin mee, zodat iedereen kan meedenken. En begin bijtijds, ten minste een jaar voor de feitelijke Communicatie invoering. VWS gaat samen met het veld het voorstel uitwerken, waarbij het streven is om alle relevante partijen op Stand van zaken in het hoger onderwijs één lijn te krijgen. Daarbij is het van belang om de Opmerkelijk is dat er geen toolkit bestaat voor het hbo definitie van het rookvrije schoolterrein tot in detail en wo. Binnen het hoger onderwijs is beslist nog veel vast te leggen. In de zomer wordt het voorstel verder gezondheidswinst te behalen, want onder studenten uitgewerkt en vastgelegd in een Algemene Maatregel wordt stevig gerookt. Vorig jaar stond het rookbeleid van Bestuur. Het ministerie van VWS start daarna op de agenda van het College van Bestuur van de Til- een internetconsultatie, waardoor belanghebbenden burgse universiteit. Waar men in Groningen toewerkt de mogelijkheid hebben om op het wetsvoorstel te re- naar een UMCG-campus die in 2019 rookvrij moet ageren. Na deze fase besluit de staatssecretaris ook of zijn, blijkt dit voor de universiteit van Tilburg voor- en op welke wijze de wetgeving voor hbo en wo wordt alsnog een brug te ver. Een geheel rookvrije cam- ingevuld. Tot slot wordt er naar aanleiding van het pus in Tilburg kent enkele hardnekkige problemen. wetsvoorstel een communicatietraject uitgerold, om Zo is een deel van het grondgebied van de campus dit vervolgens op 1 januari 2020 in te laten gaan. eigendom van de gemeente. Bewoners uit de buurt passeren de openbare weg naar het naastgelegen Wa- Literatuur randebos, waar in principe gerookt mag worden. Een 1. https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/ ander hardnekkig probleem is de sociale norm. Veel j9vvij5epmj1ey0/vk12u1mqthwu studenten roken en de niet-rokende student gaat de 2. https://www.rookvrijschoolterrein.nl/materialen discussie met de voor de ingang rokende studenten 3. https://www.gezondeschool.nl/advies-en- niet graag aan. Door een walm van tabaksrook naar ondersteuning/rookvrij-schoolterrein binnen lopen is weliswaar onaangenaam, maar voor velen makkelijker dan een discussie aan te gaan. Ten Van wet naar werkelijkheid 119

Journal

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappenSpringer Journals

Published: Apr 27, 2018

There are no references for this article.