Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Faculty of Mining and Geology of the Silesian University of Technology in the Jubilee Year of 65 Anniversary

Faculty of Mining and Geology of the Silesian University of Technology in the Jubilee Year of 65... Arch. Min. Sci., Vol. 61 (2016), No 1, p. 3­13 Electronic version (in color) of this paper is available: http://mining.archives.pl DOI 10.1515/amsc-2016-0001 MARIAN DOLIPSKI*, PIOTR STRZALKOWSKI* WYDZIAL GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI LSKIEJ W ROKU JUBILEUSZU 65 ­ LECIA The information about history, current activities and education of the Faculty of Mining and Geology of the Silesian Technical University have been presented in the paper. The Faculty of Mining and Geology was founded in 1950. This is one of the oldest and largest faculties of Silesian Technical University. The Faculty has full academic rights in the scientific discipline of mining and geological engineering. Currently the Faculty of Mining and Geology educates engineers and conducts scientific works in all fields connected with innovative mining engineering: · prospecting and identification of mineral resources with using geographic database systems, · economically effective minerals extraction in consideration of advanced mining and information technologies, · use of energy ­ efficient and reliable mining machinery equipped with automatic monitoring and control systems, · observance of all safety requirements with the use of computer aided methods (including artificial intelligence), · protection of the natural environment in the vicinity of mining companies in consideration of the biological and urban infrastructure. The Faculty consists of three Institutes and three Chairs. All of the Institutes and Chairs employ highly qualified specialists and are equipped with modern research laboratories, enabling the performance of research works and projects commissioned by the mining industry. At present about 3 thousand persons are studying at our Faculty in full time and part time systems of education on 2 fields of study: Mining and Geology and Safety Engineering and 14 specializations. 1. Wprowadzenie W roku 1950 zostal utworzony w Gliwicach Wydzial Górniczy (obecnie Wydzial Górnictwa i Geologii) Politechniki lskiej przy wydatnej pomocy kadry naukowo-dydaktycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do organizacji studiów górniczych zostal powolany, przez * FACULTY OF MINING AND GEOLOGY, SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 44-100 GLIWICE, UL. AKADEMICKA 2, POLAND Ministra Szkól Wyszych, prof. dr hab. in. Andrzej Bolewski z Wydzialu Geologii AGH w Krakowie. Wydzial Górniczy stal si pitym wydzialem Politechniki lskiej. Wszelka dzialalno prowadzona na Wydziale inspirowana jest definicj innowacyjnego górnictwa, jest to: ekonomicznie efektywne wydobywanie surowców mineralnych, po uprzednim wlaciwym rozpoznaniu geologicznym, przy czym to wydobywanie odbywa si za pomoc energooszczdnych i niezawodnych maszyn, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczestwa i ochrony rodowiska naturalnego. Innowacyjne górnictwo opiera si na piciu filarach, stanowicych podstaw do wyodrbnienia jednostek wewntrznych naszego Wydzialu. Filarami tymi s: · wlaciwe rozpoznawanie zló kopalin z wykorzystaniem systemu informacji geograficznej, · ekonomicznie efektywne wydobywanie kopalin z uwzgldnieniem zaawansowanych technologii górniczych i informatycznych, · zastosowanie energooszczdnych i niezawodnych maszyn górniczych wyposaonych w automatyczne systemy monitoringu i sterowania, · zachowanie wszelkich wymogów bezpieczestwa z wykorzystaniem metod komputerowych (w tym sztucznej inteligencji), · ochrona rodowiska naturalnego w otoczeniu zakladów górniczych z uwzgldnieniem obiektów przyrodniczych i budowlanych. 2. Dydaktyka i rozwój naukowy kadry Ksztalcenie na Wydziale przebiega na dwóch kierunkach studiów: Górnictwo i Geologia oraz Inynieria Bezpieczestwa. Zgodnie z przyjt przez Polsk Konwencj Bolosk zorganizowano studia trójstopniowe: inynierskie oraz magisterskie, a najlepsi absolwenci podj mog studia doktoranckie. Studia stopnia I-go i II-go prowadzone s w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (zaocznym). Specjalnoci studiowania i liczby studentów na obu kierunkach podano w tabeli 1 i w tabeli 2. TABELA 1 Specjalnoci studiowania na kierunkach studiów Kierunki studiów 1 Specjalnoci studiowania 2 Górnictwo i Geologia Elektrotechnika i automatyka w górnictwie Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni Eksploatacja zló i zagospodarowanie odpadów Geodezja górnicza Geologia górnicza i poszukiwawcza Geologia inynierska i geotechnika Maszyny górnicze, budowlane i drogowe (specjalno prowadzona na studiach stacjonarnych) Górnictwo i Geologia, cd. Maszyny i urzdzenia górnicze i wiertnicze (specjalno prowadzona na studiach niestacjonarnych) Przeróbka kopalin stalych i marketing Informatyka i zarzdzanie w górnictwie Technika i organizacja bezpieczestwa i higieny pracy Inynieria ochrony i zarzdzanie kryzysowe Gospodarka wodna i zagroenia powodziowe TABELA 2 Inynieria Bezpieczestwa Liczby studentów Wydzialu Górnictwa i Geologii na obu kierunkach w latach 2010-2014 (wg stanu na dzie 30 listopada kadego roku) Rok Kierunek studiów Studia stacjonarne I stopie II stopie Studia niestacjonarne I stopie II stopie Ogólem Górnictwo i Geologia Inynieria Bezpieczestwa Górnictwo i Geologia Inynieria Bezpieczestwa Górnictwo i Geologia Inynieria Bezpieczestwa Górnictwo i Geologia Inynieria Bezpieczestwa Górnictwo i Geologia Inynieria Bezpieczestwa - - 66 - 143 24 138 18 132 25 370 - 404 - 387 12 300 - 208 25 W tabeli 3 podano natomiast liczby absolwentów studiów magisterskich w latach 2001-2014. TABELA 3 Liczby absolwentów studiów magisterskich w latach 2001-2014 (wg stanu na dzie 30 listopada kadego roku) Rok Kierunek Górnictwo i Geologia Kierunek Inynieria Bezpieczestwa - - - - - - - - - - - - 24 25 Wydzial Górnictwa i Geologii posiada pelne uprawnienia akademickie, co oznacza, e moe nadawa stopnie naukowe: doktor nauk technicznych oraz doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inynierska, a take wystpowa z wnioskiem o nadanie tytulu naukowego: profesor nauk technicznych oraz tytulu honorowego: doktor honoris causa. Rozwój naukowy kadry Wydzialu przedstawiono w tabeli 4. Podano w niej liczby osób, którym nadano stopnie naukowe oraz tytul naukowy w okresie obejmujcym lata: 2000-2014. TABELA 4 Liczby osób, które uzyskaly w latach: 2000-2014 stopnie naukowe i tytul naukowy Rok Stopie: doktor nauk technicznych Stopie: doktor habilitowany nauk technicznych Tytul naukowy: profesor nauk technicznych 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Razem 3. Obecna struktura wydzialu i zakres bada prowadzonych przez jednostki wewntrzne Pierwszym, pelnicym obowizki dziekana zostal Prof. Józef Wsowski. Kadra naukowa Wydzialu byla stopniowo kompletowana, osigajc w roku akademickim 1954/1955 stan pozwalajcy na jego normalne funkcjonowanie. Pierwotna struktura Wydzialu przedstawiala si nastpujco: Dziekan ­ prof. mgr in. Roman Dykacz. Prodziekani ­ mgr in. Eugenia Kowalska, prof. dr in. Oktawian Popowicz, mgr Kazimierz Szalajko, prof. nzw. dr in. Tadeusz Laskowski. Katedra Matematyki ­ kierownik: st. wykl. mgr Kazimierz Szalajko. Katedra Chemii Górniczej ­ kierownik: st. wykl. mgr in. Eugenia Kowalska. Katedra Geologii i Zló Wgla ­ kierownik: doc. dr in. Czeslaw Poborski. Katedra Mineralogii i Petrografii ­ kierownik: doc. dr Jan Kuhl. Katedra Górnictwa Ogólnego ­ kierownik: doc. mgr in. Erazm Fryczkowski. Katedra Aerologii Górniczej ­ kierownik: doc. mgr in. Stefan Barczyk. Katedra Górnictwa I (eksploatacja zló wgla) ­ kierownik: mgr in. Witold Parysiewicz, prof. mgr in. Boleslaw Krupiski. Katedra Górnictwa II (glbienia szybów) ­ kierownik: prof. mgr in. Józef Galanka. Katedra Górnictwa III ­ kierownik: prof. mgr in. Roman Dykacz. Katedra Maszyn Górniczych ­ kierownik: prof. dr in. Oktawian Popowicz. Katedra Mechanizacji Kopal ­ kierownik: doc. mgr in. Waclaw Regulski. Katedra Miernictwa Górniczego ­ kierownik: prof. mgr in. Mieczyslaw Mrozowski, doc. mgr in. Zygmunt Ochab. Katedra Elektrotechniki Ogólnej ­ kierownik: prof. dr in. Józef Wsowski. Katedra Elektryfikacji Kopal ­ kierownik: prof. dr in. Tadeusz Zaraski. Katedra Bezpieczestwa Pracy ­ kierownik: prof. dr in. Waclaw Cybulski. Katedra Przeróbki Mechanicznej Wgla ­ kierownik: prof. dr in. Tadeusz Laskowski. Wydzial Górnictwa i Geologii prowadzi wspólprac naukow z wieloma orodkami zagranicznymi, wnoszc istotny wklad w rozwój nauk górniczych i geologicznych. W wyniku tej wspólpracy wielu wybitnym profesorom naszego Wydzialu nadano tytuly doktora honoris causa. Wyrónienie to otrzymaly nastpujce osoby: · prof. Oktawian Popowicz ­ doktor honoris causa Bergakademie Freiberg (Niemcy), w roku 1965 oraz Politechniki lskiej w roku 1990. · prof. Jerzy Nawrocki ­ doktor honoris causa Instytutu Elektrotechnicznego w Nowosybirsku (Rosja), w roku 1978. · prof. Miroslaw Chudek ­ doktor honoris causa Politechniki Donieckiej (Ukraina), w roku 1992 oraz doktor honoris causa Akademii Górnictwa w Jiaozuo (Chiny), w roku 1994. · prof. Walery Szucik ­ doktor honoris causa Moskiewskiego Pastwowego Uniwersytetu Górniczego (Rosja), w roku 1995. · dr in. Janusz Steinhoff ­ doktor honoris causa Uniwersytetu w Ajou (Korea Pld.), w roku 1999. · prof. Bernard Drzla ­ doktor honoris causa Uniwersytetu w Petrosani (Rumunia), w roku 1999 oraz Chiskiego Uniwersytetu Górnictwa i Technologii w Xuzhou w roku 2000. · prof. Krystian Probierz ­ doktor honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (Vysoka Skola Baska-Technicka Univerzita Ostrava, Republika Czeska) w roku 2010. · prof. Józef Sulkowski ­ doktor honoris causa Donieckiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu (Donetsk National Technical University, Ukraina) w roku 2011. W uznaniu zaslug dla rozwoju Wydzialu Górnictwa i Geologii trzech profesorów Akademii Górniczo ­ Hutniczej otrzymalo tytul honorowy doktor honoris causa Politechniki lskiej: · prof. dr hab. in. Andrzej Bolewski w roku 1984. · prof. dr hab. in. Jakub Siemek w roku 2010. · prof. dr hab. in. Antoni Tajdu w roku 2015. Wybitni profesorowie Wydzialu, którzy ju odeszli, lecz nadal yj w naszej pamici, uhonorowani zostali przez swoich uczniów tablicami pamitkowymi. Tablice powicone zostaly nastpujcym osobom: prof. zw. mgr in. Józef Galanka ­ (28.04.1905-02.08.1962), dziekan Wydzialu Górniczego, zaloyciel i kierownik Katedry Budownictwa Podziemnego Kopal, midzynarodowy ekspert z zakresu budownictwa podziemnego kopal. Prof. dr in. Witold Parysiewicz ­ (1907-1967), dlugoletni kierownik Katedry Eksploatacji Zló, dziekan Wydzialu Górniczego, wybitny specjalista w dziedzinie zwalczania zagroe tpaniami. Prof. zw. dr hab. in. Waclaw Cybulski ­ (06.10.1901-31.03.1973), czlonek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry Pylów i Gazów Kopalnianych, twórca polskiej szkoly zwalczania wybuchów pylu wglowego. Prof. zw. dr hab. Jan Kuhl ­ (24.11.1899-01.04.1982), kierownik Katedry Mineralogii i Petrografii, twórca lskiej szkoly bada surowców mineralnych. Prof. zw. dr hab. in. dr h.c. Bernard Drzla ­ (03.07.1941-09.03.2006), twórca szkoly geofizyki górniczej i ochrony powierzchni, wybitny nauczyciel akademicki, (1989-2006), dyrektor Instytutu Eksploatacji Zló, (1990-1996), dziekan Wydzialu Górnictwa i Geologii, (2001-2005), senator RP. Prof. zw. dr hab. in. Andrzej Frycz ­ (18.07.1925-18.09.1998), twórca szkoly aerologii górniczej w Politechnice lskiej. Wladze Wydzialu w kadencji 2012-2016 stanowi: Dziekan ­ prof. dr hab. in. Marian Dolipski, prof. zw. w Pol. l. Prodziekan ds. Organizacji i Wspólpracy z Zagranic ­ dr hab. Zdzislaw Adamczyk prof. nzw. w Pol. l. Prodziekan ds. Nauki i Wspólpracy z Przemyslem ­ prof. dr hab. in. Piotr Strzalkowski Prodziekan ds. Studenckich ­ dr in. Sergiusz Boron Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych ­ dr in. Piotr Kolodziejczyk doc. w Pol. l. Funkcje kierownicze w instytutach i katedrach pelni: RG 1. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Kierownik ­ dr hab. in. Joachim Pielot, prof. nzw. w Pol. l. Z-ca Kierownika ­ dr in. Roman Pilorz, doc. w Pol. l. RG 2. Instytut Mechanizacji Górnictwa Dyrektor - prof. dr hab. in. Marian Dolipski, prof. zw. w Pol. l. Z-ca Dyrektora ds. Nauki - prof. dr hab. in. Marek Jaszczuk, prof. zw. w Pol. l. Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki - dr in. Piotr Sobota. RG 2-1. Zaklad Maszyn Górniczych, Budowlanych i Drogowych Kierownik - prof. dr hab. in. Marian Dolipski, prof. zw. w Pol. l. RG 2-2. Zaklad Mechaniki Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Kierownik - prof. dr hab. in. Marek Jaszczuk prof. zw. w Pol. l. RG 3. Katedra Zarzdzania i Inynierii Bezpieczestwa Kierownik ­ prof. dr hab. in. Jan Szlzak. Z-ca Kierownika ­ dr hab. in. Jan Drenda prof. nzw. w Pol. l. RG 4. Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarzdzania Ochron Powierzchni Kierownik ­ prof. dr hab. in. Piotr Strzalkowski. Z-ca Kierownika ­ dr hab. in. Stanislaw Duy, prof. nzw. w Pol. l. RG 5. Instytut Eksploatacji Zló Dyrektor - prof. dr hab. in. Franciszek Plewa, prof. zw. w Pol. l. Z-ca Dyrektora ds. Nauki - prof. dr hab. in. Jan Palarski, prof. zw. w Pol. l. Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki - dr in. Piotr Kolodziejczyk, doc. w Pol. l. RG 5-1. Zaklad Eksploatacji, Aerologii i Geofizyki Górniczej Kierownik - prof. dr hab. in. Franciszek Plewa, prof. zw. w Pol. l. RG 5-2. Zaklad Technologii Wydobywczych, Przeróbczych i Gospodarki Odpadami Kierownik - prof. dr hab. in. Jan Palarski prof. zw. w Pol. l. RG 5-3. Zaklad Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych Kierownik - prof. dr hab. in. Jan Bialek, prof. zw. w Pol. l. RG 6. Instytut Geologii Stosowanej p.o. Dyrektor - dr hab. in. Marek Pozzi, prof. nzw. w Pol. l. Z-ca Dyrektora ds. Nauki - dr hab. in. Rafal Morga, prof. nzw. w Pol. l. Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki - dr in. Malgorzata Lewandowska RG 6-1. Zaklad Geologii Zló Wgla i Gospodarki Surowcami Mineralnymi Kierownik - prof. dr hab. in. Krystian Probierz, prof. zw. w Pol. l. RG 6-2. Zaklad Geologii rodowiska, Hydrogeologii i Mineralogii Kierownik - dr hab. in. Marek Pozzi, prof. nzw. w Pol. l. RG 7. Muzeum Geologii Zló im. Czeslawa Poborskiego Zakres bada Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa (RG 1) obejmuje nastpujce zagadnienia: Uklady napdowe maszyn i urzdze górniczych, zwalczanie zagroe poraeniowych, racjonalizacja gospodarki energi; Uklady automatycznego sterowania optymalizujce procesy wzbogacania wgla, modernizacja systemów telekomunikacyjnych. Zakres bada Instytutu Mechanizacji Górnictwa (RG 2) obejmuje nastpujce zagadnienia: Transport szybowy, transport tamowy, badanie zjawisk tribologicznych; Dowiadczalne i komputerowe badanie zjawisk dynamicznych wystpujcych w maszynach do urabiania, ladowania i transportu cianowego, tworzenie zaloe konstrukcyjnych maszyn nowej generacji; Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn górniczych; Dynamika przekladni zbatych i sprzgiel stosowanych w napdach maszyn górniczych; Dynamika i tribologia obudów zmechanizowanych stosowanych w górnictwie. Zakres bada Katedry Zarzdzania i Inynierii Bezpieczestwa (RG 3) obejmuje nastpujce zagadnienia: Tworzenie optymalnych struktur organizacyjnych i strategii funkcjonowania zakladów górniczych; Systemy zarzdzania bezpieczestwem, prognozowanie zagroe. Zakres bada Katedry Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarzdzania Ochron Powierzchni (RG 4) obejmuje nastpujce zagadnienia: Badanie wlasnoci fizyko-mechanicznych skal; Projektowanie obudów wyrobisk górniczych; Badania wytrzymalociowe obudów oraz ich elementów; Projektowanie eksploatacji górniczej z uwzgldnieniem zasad minimalizacji jej oddzialywania na górotwór; Prognozowanie poeksploatacyjnych deformacji górotworu. Zakres bada Instytutu Eksploatacji Zló (RG 5) obejmuje nastpujce zagadnienia: Projektowanie eksploatacji górniczej, w tym: w warunkach wystpowania zagroe naturalnych oraz pod obiektami budowlanymi; Lokalizacja ognisk wstrzsów, ocena ich wplywu na obiekty, prognozowanie zagroe tpaniami; Badania w zakresie nowych technologii wzbogacania; Konstruowanie maszyn i urzdze przeróbczych; Podsadzanie wyrobisk górniczych, zagospodarowanie i deponowanie odpadów przemyslowych w górnictwie; Przewietrzanie i klimatyzacja kopal, zwalczanie poarów podziemnych, wybuchów pylu wglowego i metanu; Podstawowe prace geodezyjne, pomiary poeksploatacyjnych deformacji terenu, prognozowanie oddzialywania eksploatacji górniczej na powierzchni, konstruowanie map cyfrowych. Zakres bada Instytutu Geologii Stosowanej (RG 6) obejmuje nastpujce zagadnienia: Wszelkie prace geologiczne, rozpoznawanie i obliczanie zasobów oraz racjonalne ich wykorzystanie; Badanie mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych wlasnoci odpadów pod ktem ich wykorzystania gospodarczego; Badania hydrologiczne zló, zagroe wodnych i ochrony wód podziemnych oraz powierzchniowych; Badania mineralogiczne, petrograficzne oraz geochemiczne wgli i surowców skalnych. 4. Zakoczenie Wydzial Górnictwa i Geologii ksztalci kadry inynierskie, magisterskie i naukowe dla potrzeb innowacyjnego górnictwa. Niektóre stanowiska badawcze i dydaktyczne zaprezentowano na poniszych fotografiach. Fot. 1. Komputer panelowy Fot. 2. Laboratorium Zrobotyzowanej Metrologii Organów Urabiajcych Fot. 3. cianowy kompleks zmechanizowany Fot. 4. Panele sterownicze stereometru Dolmana, wirometru oraz miernika czasu Fot. 5. Stanowisko do bada obudów górniczych Fot. 6. Mikroskopowe Laboratorium Bada Wgla http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Archives of Mining Sciences de Gruyter

Faculty of Mining and Geology of the Silesian University of Technology in the Jubilee Year of 65 Anniversary

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/faculty-of-mining-and-geology-of-the-silesian-university-of-technology-EIzm3bf9Vc
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2016 by the
ISSN
1689-0469
eISSN
1689-0469
DOI
10.1515/amsc-2016-0001
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Arch. Min. Sci., Vol. 61 (2016), No 1, p. 3­13 Electronic version (in color) of this paper is available: http://mining.archives.pl DOI 10.1515/amsc-2016-0001 MARIAN DOLIPSKI*, PIOTR STRZALKOWSKI* WYDZIAL GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI LSKIEJ W ROKU JUBILEUSZU 65 ­ LECIA The information about history, current activities and education of the Faculty of Mining and Geology of the Silesian Technical University have been presented in the paper. The Faculty of Mining and Geology was founded in 1950. This is one of the oldest and largest faculties of Silesian Technical University. The Faculty has full academic rights in the scientific discipline of mining and geological engineering. Currently the Faculty of Mining and Geology educates engineers and conducts scientific works in all fields connected with innovative mining engineering: · prospecting and identification of mineral resources with using geographic database systems, · economically effective minerals extraction in consideration of advanced mining and information technologies, · use of energy ­ efficient and reliable mining machinery equipped with automatic monitoring and control systems, · observance of all safety requirements with the use of computer aided methods (including artificial intelligence), · protection of the natural environment in the vicinity of mining companies in consideration of the biological and urban infrastructure. The Faculty consists of three Institutes and three Chairs. All of the Institutes and Chairs employ highly qualified specialists and are equipped with modern research laboratories, enabling the performance of research works and projects commissioned by the mining industry. At present about 3 thousand persons are studying at our Faculty in full time and part time systems of education on 2 fields of study: Mining and Geology and Safety Engineering and 14 specializations. 1. Wprowadzenie W roku 1950 zostal utworzony w Gliwicach Wydzial Górniczy (obecnie Wydzial Górnictwa i Geologii) Politechniki lskiej przy wydatnej pomocy kadry naukowo-dydaktycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do organizacji studiów górniczych zostal powolany, przez * FACULTY OF MINING AND GEOLOGY, SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 44-100 GLIWICE, UL. AKADEMICKA 2, POLAND Ministra Szkól Wyszych, prof. dr hab. in. Andrzej Bolewski z Wydzialu Geologii AGH w Krakowie. Wydzial Górniczy stal si pitym wydzialem Politechniki lskiej. Wszelka dzialalno prowadzona na Wydziale inspirowana jest definicj innowacyjnego górnictwa, jest to: ekonomicznie efektywne wydobywanie surowców mineralnych, po uprzednim wlaciwym rozpoznaniu geologicznym, przy czym to wydobywanie odbywa si za pomoc energooszczdnych i niezawodnych maszyn, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczestwa i ochrony rodowiska naturalnego. Innowacyjne górnictwo opiera si na piciu filarach, stanowicych podstaw do wyodrbnienia jednostek wewntrznych naszego Wydzialu. Filarami tymi s: · wlaciwe rozpoznawanie zló kopalin z wykorzystaniem systemu informacji geograficznej, · ekonomicznie efektywne wydobywanie kopalin z uwzgldnieniem zaawansowanych technologii górniczych i informatycznych, · zastosowanie energooszczdnych i niezawodnych maszyn górniczych wyposaonych w automatyczne systemy monitoringu i sterowania, · zachowanie wszelkich wymogów bezpieczestwa z wykorzystaniem metod komputerowych (w tym sztucznej inteligencji), · ochrona rodowiska naturalnego w otoczeniu zakladów górniczych z uwzgldnieniem obiektów przyrodniczych i budowlanych. 2. Dydaktyka i rozwój naukowy kadry Ksztalcenie na Wydziale przebiega na dwóch kierunkach studiów: Górnictwo i Geologia oraz Inynieria Bezpieczestwa. Zgodnie z przyjt przez Polsk Konwencj Bolosk zorganizowano studia trójstopniowe: inynierskie oraz magisterskie, a najlepsi absolwenci podj mog studia doktoranckie. Studia stopnia I-go i II-go prowadzone s w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (zaocznym). Specjalnoci studiowania i liczby studentów na obu kierunkach podano w tabeli 1 i w tabeli 2. TABELA 1 Specjalnoci studiowania na kierunkach studiów Kierunki studiów 1 Specjalnoci studiowania 2 Górnictwo i Geologia Elektrotechnika i automatyka w górnictwie Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni Eksploatacja zló i zagospodarowanie odpadów Geodezja górnicza Geologia górnicza i poszukiwawcza Geologia inynierska i geotechnika Maszyny górnicze, budowlane i drogowe (specjalno prowadzona na studiach stacjonarnych) Górnictwo i Geologia, cd. Maszyny i urzdzenia górnicze i wiertnicze (specjalno prowadzona na studiach niestacjonarnych) Przeróbka kopalin stalych i marketing Informatyka i zarzdzanie w górnictwie Technika i organizacja bezpieczestwa i higieny pracy Inynieria ochrony i zarzdzanie kryzysowe Gospodarka wodna i zagroenia powodziowe TABELA 2 Inynieria Bezpieczestwa Liczby studentów Wydzialu Górnictwa i Geologii na obu kierunkach w latach 2010-2014 (wg stanu na dzie 30 listopada kadego roku) Rok Kierunek studiów Studia stacjonarne I stopie II stopie Studia niestacjonarne I stopie II stopie Ogólem Górnictwo i Geologia Inynieria Bezpieczestwa Górnictwo i Geologia Inynieria Bezpieczestwa Górnictwo i Geologia Inynieria Bezpieczestwa Górnictwo i Geologia Inynieria Bezpieczestwa Górnictwo i Geologia Inynieria Bezpieczestwa - - 66 - 143 24 138 18 132 25 370 - 404 - 387 12 300 - 208 25 W tabeli 3 podano natomiast liczby absolwentów studiów magisterskich w latach 2001-2014. TABELA 3 Liczby absolwentów studiów magisterskich w latach 2001-2014 (wg stanu na dzie 30 listopada kadego roku) Rok Kierunek Górnictwo i Geologia Kierunek Inynieria Bezpieczestwa - - - - - - - - - - - - 24 25 Wydzial Górnictwa i Geologii posiada pelne uprawnienia akademickie, co oznacza, e moe nadawa stopnie naukowe: doktor nauk technicznych oraz doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inynierska, a take wystpowa z wnioskiem o nadanie tytulu naukowego: profesor nauk technicznych oraz tytulu honorowego: doktor honoris causa. Rozwój naukowy kadry Wydzialu przedstawiono w tabeli 4. Podano w niej liczby osób, którym nadano stopnie naukowe oraz tytul naukowy w okresie obejmujcym lata: 2000-2014. TABELA 4 Liczby osób, które uzyskaly w latach: 2000-2014 stopnie naukowe i tytul naukowy Rok Stopie: doktor nauk technicznych Stopie: doktor habilitowany nauk technicznych Tytul naukowy: profesor nauk technicznych 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Razem 3. Obecna struktura wydzialu i zakres bada prowadzonych przez jednostki wewntrzne Pierwszym, pelnicym obowizki dziekana zostal Prof. Józef Wsowski. Kadra naukowa Wydzialu byla stopniowo kompletowana, osigajc w roku akademickim 1954/1955 stan pozwalajcy na jego normalne funkcjonowanie. Pierwotna struktura Wydzialu przedstawiala si nastpujco: Dziekan ­ prof. mgr in. Roman Dykacz. Prodziekani ­ mgr in. Eugenia Kowalska, prof. dr in. Oktawian Popowicz, mgr Kazimierz Szalajko, prof. nzw. dr in. Tadeusz Laskowski. Katedra Matematyki ­ kierownik: st. wykl. mgr Kazimierz Szalajko. Katedra Chemii Górniczej ­ kierownik: st. wykl. mgr in. Eugenia Kowalska. Katedra Geologii i Zló Wgla ­ kierownik: doc. dr in. Czeslaw Poborski. Katedra Mineralogii i Petrografii ­ kierownik: doc. dr Jan Kuhl. Katedra Górnictwa Ogólnego ­ kierownik: doc. mgr in. Erazm Fryczkowski. Katedra Aerologii Górniczej ­ kierownik: doc. mgr in. Stefan Barczyk. Katedra Górnictwa I (eksploatacja zló wgla) ­ kierownik: mgr in. Witold Parysiewicz, prof. mgr in. Boleslaw Krupiski. Katedra Górnictwa II (glbienia szybów) ­ kierownik: prof. mgr in. Józef Galanka. Katedra Górnictwa III ­ kierownik: prof. mgr in. Roman Dykacz. Katedra Maszyn Górniczych ­ kierownik: prof. dr in. Oktawian Popowicz. Katedra Mechanizacji Kopal ­ kierownik: doc. mgr in. Waclaw Regulski. Katedra Miernictwa Górniczego ­ kierownik: prof. mgr in. Mieczyslaw Mrozowski, doc. mgr in. Zygmunt Ochab. Katedra Elektrotechniki Ogólnej ­ kierownik: prof. dr in. Józef Wsowski. Katedra Elektryfikacji Kopal ­ kierownik: prof. dr in. Tadeusz Zaraski. Katedra Bezpieczestwa Pracy ­ kierownik: prof. dr in. Waclaw Cybulski. Katedra Przeróbki Mechanicznej Wgla ­ kierownik: prof. dr in. Tadeusz Laskowski. Wydzial Górnictwa i Geologii prowadzi wspólprac naukow z wieloma orodkami zagranicznymi, wnoszc istotny wklad w rozwój nauk górniczych i geologicznych. W wyniku tej wspólpracy wielu wybitnym profesorom naszego Wydzialu nadano tytuly doktora honoris causa. Wyrónienie to otrzymaly nastpujce osoby: · prof. Oktawian Popowicz ­ doktor honoris causa Bergakademie Freiberg (Niemcy), w roku 1965 oraz Politechniki lskiej w roku 1990. · prof. Jerzy Nawrocki ­ doktor honoris causa Instytutu Elektrotechnicznego w Nowosybirsku (Rosja), w roku 1978. · prof. Miroslaw Chudek ­ doktor honoris causa Politechniki Donieckiej (Ukraina), w roku 1992 oraz doktor honoris causa Akademii Górnictwa w Jiaozuo (Chiny), w roku 1994. · prof. Walery Szucik ­ doktor honoris causa Moskiewskiego Pastwowego Uniwersytetu Górniczego (Rosja), w roku 1995. · dr in. Janusz Steinhoff ­ doktor honoris causa Uniwersytetu w Ajou (Korea Pld.), w roku 1999. · prof. Bernard Drzla ­ doktor honoris causa Uniwersytetu w Petrosani (Rumunia), w roku 1999 oraz Chiskiego Uniwersytetu Górnictwa i Technologii w Xuzhou w roku 2000. · prof. Krystian Probierz ­ doktor honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (Vysoka Skola Baska-Technicka Univerzita Ostrava, Republika Czeska) w roku 2010. · prof. Józef Sulkowski ­ doktor honoris causa Donieckiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu (Donetsk National Technical University, Ukraina) w roku 2011. W uznaniu zaslug dla rozwoju Wydzialu Górnictwa i Geologii trzech profesorów Akademii Górniczo ­ Hutniczej otrzymalo tytul honorowy doktor honoris causa Politechniki lskiej: · prof. dr hab. in. Andrzej Bolewski w roku 1984. · prof. dr hab. in. Jakub Siemek w roku 2010. · prof. dr hab. in. Antoni Tajdu w roku 2015. Wybitni profesorowie Wydzialu, którzy ju odeszli, lecz nadal yj w naszej pamici, uhonorowani zostali przez swoich uczniów tablicami pamitkowymi. Tablice powicone zostaly nastpujcym osobom: prof. zw. mgr in. Józef Galanka ­ (28.04.1905-02.08.1962), dziekan Wydzialu Górniczego, zaloyciel i kierownik Katedry Budownictwa Podziemnego Kopal, midzynarodowy ekspert z zakresu budownictwa podziemnego kopal. Prof. dr in. Witold Parysiewicz ­ (1907-1967), dlugoletni kierownik Katedry Eksploatacji Zló, dziekan Wydzialu Górniczego, wybitny specjalista w dziedzinie zwalczania zagroe tpaniami. Prof. zw. dr hab. in. Waclaw Cybulski ­ (06.10.1901-31.03.1973), czlonek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry Pylów i Gazów Kopalnianych, twórca polskiej szkoly zwalczania wybuchów pylu wglowego. Prof. zw. dr hab. Jan Kuhl ­ (24.11.1899-01.04.1982), kierownik Katedry Mineralogii i Petrografii, twórca lskiej szkoly bada surowców mineralnych. Prof. zw. dr hab. in. dr h.c. Bernard Drzla ­ (03.07.1941-09.03.2006), twórca szkoly geofizyki górniczej i ochrony powierzchni, wybitny nauczyciel akademicki, (1989-2006), dyrektor Instytutu Eksploatacji Zló, (1990-1996), dziekan Wydzialu Górnictwa i Geologii, (2001-2005), senator RP. Prof. zw. dr hab. in. Andrzej Frycz ­ (18.07.1925-18.09.1998), twórca szkoly aerologii górniczej w Politechnice lskiej. Wladze Wydzialu w kadencji 2012-2016 stanowi: Dziekan ­ prof. dr hab. in. Marian Dolipski, prof. zw. w Pol. l. Prodziekan ds. Organizacji i Wspólpracy z Zagranic ­ dr hab. Zdzislaw Adamczyk prof. nzw. w Pol. l. Prodziekan ds. Nauki i Wspólpracy z Przemyslem ­ prof. dr hab. in. Piotr Strzalkowski Prodziekan ds. Studenckich ­ dr in. Sergiusz Boron Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych ­ dr in. Piotr Kolodziejczyk doc. w Pol. l. Funkcje kierownicze w instytutach i katedrach pelni: RG 1. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Kierownik ­ dr hab. in. Joachim Pielot, prof. nzw. w Pol. l. Z-ca Kierownika ­ dr in. Roman Pilorz, doc. w Pol. l. RG 2. Instytut Mechanizacji Górnictwa Dyrektor - prof. dr hab. in. Marian Dolipski, prof. zw. w Pol. l. Z-ca Dyrektora ds. Nauki - prof. dr hab. in. Marek Jaszczuk, prof. zw. w Pol. l. Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki - dr in. Piotr Sobota. RG 2-1. Zaklad Maszyn Górniczych, Budowlanych i Drogowych Kierownik - prof. dr hab. in. Marian Dolipski, prof. zw. w Pol. l. RG 2-2. Zaklad Mechaniki Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Kierownik - prof. dr hab. in. Marek Jaszczuk prof. zw. w Pol. l. RG 3. Katedra Zarzdzania i Inynierii Bezpieczestwa Kierownik ­ prof. dr hab. in. Jan Szlzak. Z-ca Kierownika ­ dr hab. in. Jan Drenda prof. nzw. w Pol. l. RG 4. Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarzdzania Ochron Powierzchni Kierownik ­ prof. dr hab. in. Piotr Strzalkowski. Z-ca Kierownika ­ dr hab. in. Stanislaw Duy, prof. nzw. w Pol. l. RG 5. Instytut Eksploatacji Zló Dyrektor - prof. dr hab. in. Franciszek Plewa, prof. zw. w Pol. l. Z-ca Dyrektora ds. Nauki - prof. dr hab. in. Jan Palarski, prof. zw. w Pol. l. Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki - dr in. Piotr Kolodziejczyk, doc. w Pol. l. RG 5-1. Zaklad Eksploatacji, Aerologii i Geofizyki Górniczej Kierownik - prof. dr hab. in. Franciszek Plewa, prof. zw. w Pol. l. RG 5-2. Zaklad Technologii Wydobywczych, Przeróbczych i Gospodarki Odpadami Kierownik - prof. dr hab. in. Jan Palarski prof. zw. w Pol. l. RG 5-3. Zaklad Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych Kierownik - prof. dr hab. in. Jan Bialek, prof. zw. w Pol. l. RG 6. Instytut Geologii Stosowanej p.o. Dyrektor - dr hab. in. Marek Pozzi, prof. nzw. w Pol. l. Z-ca Dyrektora ds. Nauki - dr hab. in. Rafal Morga, prof. nzw. w Pol. l. Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki - dr in. Malgorzata Lewandowska RG 6-1. Zaklad Geologii Zló Wgla i Gospodarki Surowcami Mineralnymi Kierownik - prof. dr hab. in. Krystian Probierz, prof. zw. w Pol. l. RG 6-2. Zaklad Geologii rodowiska, Hydrogeologii i Mineralogii Kierownik - dr hab. in. Marek Pozzi, prof. nzw. w Pol. l. RG 7. Muzeum Geologii Zló im. Czeslawa Poborskiego Zakres bada Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa (RG 1) obejmuje nastpujce zagadnienia: Uklady napdowe maszyn i urzdze górniczych, zwalczanie zagroe poraeniowych, racjonalizacja gospodarki energi; Uklady automatycznego sterowania optymalizujce procesy wzbogacania wgla, modernizacja systemów telekomunikacyjnych. Zakres bada Instytutu Mechanizacji Górnictwa (RG 2) obejmuje nastpujce zagadnienia: Transport szybowy, transport tamowy, badanie zjawisk tribologicznych; Dowiadczalne i komputerowe badanie zjawisk dynamicznych wystpujcych w maszynach do urabiania, ladowania i transportu cianowego, tworzenie zaloe konstrukcyjnych maszyn nowej generacji; Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn górniczych; Dynamika przekladni zbatych i sprzgiel stosowanych w napdach maszyn górniczych; Dynamika i tribologia obudów zmechanizowanych stosowanych w górnictwie. Zakres bada Katedry Zarzdzania i Inynierii Bezpieczestwa (RG 3) obejmuje nastpujce zagadnienia: Tworzenie optymalnych struktur organizacyjnych i strategii funkcjonowania zakladów górniczych; Systemy zarzdzania bezpieczestwem, prognozowanie zagroe. Zakres bada Katedry Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarzdzania Ochron Powierzchni (RG 4) obejmuje nastpujce zagadnienia: Badanie wlasnoci fizyko-mechanicznych skal; Projektowanie obudów wyrobisk górniczych; Badania wytrzymalociowe obudów oraz ich elementów; Projektowanie eksploatacji górniczej z uwzgldnieniem zasad minimalizacji jej oddzialywania na górotwór; Prognozowanie poeksploatacyjnych deformacji górotworu. Zakres bada Instytutu Eksploatacji Zló (RG 5) obejmuje nastpujce zagadnienia: Projektowanie eksploatacji górniczej, w tym: w warunkach wystpowania zagroe naturalnych oraz pod obiektami budowlanymi; Lokalizacja ognisk wstrzsów, ocena ich wplywu na obiekty, prognozowanie zagroe tpaniami; Badania w zakresie nowych technologii wzbogacania; Konstruowanie maszyn i urzdze przeróbczych; Podsadzanie wyrobisk górniczych, zagospodarowanie i deponowanie odpadów przemyslowych w górnictwie; Przewietrzanie i klimatyzacja kopal, zwalczanie poarów podziemnych, wybuchów pylu wglowego i metanu; Podstawowe prace geodezyjne, pomiary poeksploatacyjnych deformacji terenu, prognozowanie oddzialywania eksploatacji górniczej na powierzchni, konstruowanie map cyfrowych. Zakres bada Instytutu Geologii Stosowanej (RG 6) obejmuje nastpujce zagadnienia: Wszelkie prace geologiczne, rozpoznawanie i obliczanie zasobów oraz racjonalne ich wykorzystanie; Badanie mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych wlasnoci odpadów pod ktem ich wykorzystania gospodarczego; Badania hydrologiczne zló, zagroe wodnych i ochrony wód podziemnych oraz powierzchniowych; Badania mineralogiczne, petrograficzne oraz geochemiczne wgli i surowców skalnych. 4. Zakoczenie Wydzial Górnictwa i Geologii ksztalci kadry inynierskie, magisterskie i naukowe dla potrzeb innowacyjnego górnictwa. Niektóre stanowiska badawcze i dydaktyczne zaprezentowano na poniszych fotografiach. Fot. 1. Komputer panelowy Fot. 2. Laboratorium Zrobotyzowanej Metrologii Organów Urabiajcych Fot. 3. cianowy kompleks zmechanizowany Fot. 4. Panele sterownicze stereometru Dolmana, wirometru oraz miernika czasu Fot. 5. Stanowisko do bada obudów górniczych Fot. 6. Mikroskopowe Laboratorium Bada Wgla

Journal

Archives of Mining Sciencesde Gruyter

Published: Apr 1, 2016

There are no references for this article.